FX0-14MR-ES/UL
FX0-20MR-ES/UL
FX0-30MR-ES/UL
FX0-14MR-DS
FX0-20MR-DS
FX0-30MR-DS
FX0 PLC AC  Relay output
FX0 PLC DC  Relay output
FX0-14MT-D/E
FX0-20MT-D/E
FX0-30MT-D/E
FX0-14MT-DSS
FX0-20MT-DSS
FX0-30MT-DSS
FX0-14MT-E/UL
FX0-20MT-E/UL
FX0-30MT-E//UL
FX0 PLC AC base units
Transistor output
FX0 PLC DC base units
Transistor output
FX-232AW/AWC
FX-EEPROM-8C
FX-2PIF
FX0N-232ADP
FX-EPROM-8
FX0N-485ADP
FX-232AW/AWC
FX-10P-E
FX-20P-E
GP-80 HGP + GP80FXE-KIT
FX0S-10MR-ES/UL
FX0S-14MR-ES/UL
FX0S-20MR-ES/UL
FX0S-30MR-ES/UL
FX0N PLC AC  Relay output
FX0N-24MR-ES/UL
FX0N-40MR-ES/UL
FX0N-60MR-ES/UL
FX0N-40MR-UA1/UL
FX0S AC base units
Relay output  INPUT DC
FX0N DC Relay output
FX0N-24MR-DS
FX0N-40MR-DS
FX0N-60MR-DS
FX0S-16MR-UA1/UL
FX0S-24MR-UA1/UL
FX0S PLC AC base units
Relay output  INPUT AC
*FX-2PIF
*FX-10DU-E
*FX-20DU-E
*FX-25DU-E
*FX-30DU-E
*FX-40DU-ES
*FX-40DU-TK-ES
*FX-50DU-TK
*FX-50DU-TKS
FX0N-24MT-DSS
FX0N-40MT-DSS
FX0N-60MT-DSS
FX0S-10MR-DS
FX0S-14MR-DS
FX0S-20MR-DS
FX0S-30MR-DS
FX0S-10MT-DSS
FX0S-20MT-DSS
FX0S-30MT-DSS
FX0S-14MR-D12S
FX0S-30MR-D12S
FX0S-14MT-D12SS
FX0S-30MT-D12SS
FX0N DC Transistor output
FX0S DC Transistor output
FX0S DC  Relay output
FX0N-40ET-DSS
*FX0N-40ER-ES/UL
*FX0N-40ER-DS
*FX0N-8ER-ES/UL
*FX0N-8EYR-ES/UL
*FX0N-8EYT-ESS/UL
*FX0N-8EX-ES/UL
*FX0N-16EX-ES/UL
*FX0N-16EYR-ES/UL
*FX0N-8EX-UA1/UL
FX0N-40ER-ES/UL
FX0N-40ER-DS
FX0N-40ET-DSS